کوردی ده زانی و به تمای له شیرکته کوردی کار بکه یت؟ پیغامیک مان بو دا بنه با قسه یک له گه ل یک بکه ین بو هاوکاری له سه ر پروژه ی سگمنتو

بژی کورد

حسِ اونـــی که 9بــــرابــر بـیـشـتر می‌فروشه چیه؟

با کد تخفیف "استارتر" خودت تجربه‌اش کن